Rok Žaucer
    vodja Centra za kognitivne znanosti jezika /
    head of Center for Cognitive Science of Language
    Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica
   
Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica, Slovenija
    Pisarna / Office: 66
    +386 5 3315 277
  mejl

                                                                                 
    Objave, rokopisi ipd. / Publications, manuscripts etc.
2024 Slovenian clitics prefer to cliticize to the right. Under review. [with G. Tabachnick & F. Marušič]
2023 Slovenian adverbial endings argue for a specific adverbial syntax. To appear in Journal of Slavic Linguistics, FASL 30 extra issue. [with F. Marušič]
2023 Does Grammatical Number Support the Acquisition of Number Words?. In Paris Gappmayr and Jackson Kellogg (eds) Proceedings of the 47th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA:
Cascadilla Press. [with A. Shusterman, A. Seevak, P. Mišmaš, F. Marušič]
2022 Placement and Ordering of the (En)clitics. To appear in D. Šipka & W. Browne (eds) The Cambridge Handbook of Slavic Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. [ with F. Marušič & P. Mišmaš]
2021 Investigation of Slovenian copular agreement. In A. Timberlake & S. Franks (eds) Selected Proceedings of SLS 14, in Honor of Peter Kosta. Berlin: Peter Lang.  [with F. Marušič]
2021 Dual in Slovenian. In P. Cabredo Hofherr and J. Doetjes (eds.) The Oxford Handbook of Grammatical Number. Oxford: Oxford University Press. [with F. Marušič]
2021
Škrabčevi dnevi 11. Zbornik prispevkov s simpozija 2019. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. [ur., s F. Marušičem & P. Mišmaš]
2021 Do children derive exact meanings pragmatically? Evidence from a dual morphology language. Cognition 207 (February 2021). [with F. Marušič, A. Saksida, J. Sullivan, D. Skordos, Y. Wang & D. Barner]
2020 Advances in formal Slavic linguistics 2017. Berlin: Language Science Press. [ed., with F. Marušič & P. Mišmaš]
2020 Do Children Use Language Structure to Discover the Recursive Rules of Counting? Cognitive Psychology 117: 53-75. [with R. Schneider, J. Sullivan, F. Marušič, P. Biswas,  P. Mišmaš, V. Plesničar & D. Barner]
2020
Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? Poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov. V M. Kranjc Ivič in A. Žele (ur.) Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Maribor: FF UM. [s F. Marušičem & P. Mišmaš]
2019
Looking for Cognitive Foundations of Functional Sequences. Studies in Polish Linguistics 14, Special volume 1: 53-75. [with F. Marušič & P. Mišmaš]
Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika. V A. Bizjak Končar in H. Dobrovoljc (ur.) Škrabčevi dnevi 10. Zbornik prispevkov s simpozija 2017. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. 125-136. [s P. Mišmaš in T. Popović]
On the nature of prenumeral adjectives. In B. Stanković & A. Janić (eds.) SinFonIJA 6 Proceedings. Niš: Faculty of Philosophy in Niš. 39-61. [with F. Marušič]
2018 Coordinate Structure Constraint: A-/A'-movement vs. Clitic Movement. Linguistica Brunensia 65/2 (papers from SinFonIJA 9): 69-85. [with F. Marušič]
Odziv na poročanje v Mladini o neizboru portala Fran na 'Javnem razpisu za ... Pisma bralcev, Mladina, št. 6 (9. 2. 2018). [s F. Marušičem]
2016
The Modal Cycle vs. Negation in Slovenian. In F. Marušič and R. Žaucer (eds.) Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 167-192. [with F. Marušič]
Introduction with a state of the art in Generative Slovenian Syntax. In F. Marušič and R. Žaucer (eds.) Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 1-22. [with F. Marušič]
Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. [ed., with F. Marušič]
Does Grammatical Structure Accelerate Number Word Learning? Evidence from Learners of Dual and Non-Dual Dialects of Slovenian. PLoS ONE 11(8): e0159208. [with F. Marušič, V. Plesničar, T. Razboršek, J. Sullivan, D. Barner]
Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. [ur., s F. Marušičem in P. Mišmaš]
Primerjalna študija usvajanja številk pri predšolskih otrocih. Proteus 79/3-4: 160-167. [z V. Plesničar, T. Razboršek in F. Marušič]
2015
Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik - izbor gradiva. Gorica: Ciljno začasno združenje 'Jezik-Lingua'. [s P. Mišmaš in F. Marušičem]
Kdo ocenjuje in usmerja slovensko znanost? Dnevnikov objektiv (4.4.2015). [s F. Marušičem]
2014
The involuntary-state/feel-like construction: what aspect cannot do. Journal of Slavic Linguistics 22/2: 185-213. [with F. Marušič]
(Paper substantially revised in 2013 - older version here).
A definite article in the AP – evidence from colloquial Slovenian. In L. Schürcks. A. Giannakidou, U. Etxeberria (eds.) The Nominal Structure in Slavic and Beyond. Boston: Mouton De Gruyter. 183-208. [with F. Marušič]
Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi. V I. Grahek, S. Bergoč (ur.) Novi slovar za 21. Stoletje. E-zbornik prispevkov s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo. [s F. Marušičem]
2013
Grammatical Morphology as a Source of Early Word Number Meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences 110/46: 18448-18453. [with A. Almoammer, J. Sullivan, C. Donlan, F. Marušič, T. O'Donnell, D. Barner]
A case for result-modifying prefixes. In Podobryaev et al. (eds.)  Formal Approaches to Slavic Linguistics 20. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications.
A note on sluicing and island repair. In S. Franks et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 21. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 176-189. [with F. Marušič]
Pregled institucionaliziranih oblik izvajanja nacionalnih jezikovnih politik v Evropski uniji. Elaborat po naročilu Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
2012
The syntax of perdurative-prefixed verbs (and the VP-internal/VP-external prefix distinction). In M. Ziková & M. Dočekal (eds.) Slavic Languages in Formal Grammar. Frankfurt am Main: Peter Lang. 339-355.
On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. In M. Marković (ed.) Selected Papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. [with F. Marušič].
Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of Informetrics 6/4: 712-720. [with M. Pohar Perme, J. Stare, M. Žaucer]
Teoretično-empirična raziskava o jezikovnopolitičnih učinkih obstoječega pravnoformalnega okvira statusa in rabe slovenščine in drugih jezikov v javnosti. Elaborat po naročilu Službe za slovenski jezik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
O domnevni potrebi po večanju univerz in velikosti kot kazalniku kvalitete. Dnevnikov Objektiv (8.9.2012). [s F. Marušičem]
Škrabčevi dnevi 7. Zbornik prispevkov s simpozija 2011. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici. [ur., s F. Marušičem]
2011
Some multiply prefixed ‘verbs’ as covert serial verb constructions. In P. Kosta & L. Schürcks (eds.) Formalization of grammar in Slavic languages. Frankfurt am Main: Peter Lang. 391-405.
O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju – na primeru diskurza o 'odnosih z javnostjo/javnostmi'. V T. Petrović (ur.) Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC. 100-115. [s F. Marušičem]
2010
The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external Slavic prefixes. In A. Smirnova et al. (eds.) Formal Studies in Slavic Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 54-102.
Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. In G. Zybatow et al. (eds.) Formal studies in Slavic linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang. 101-115. [with F. Marušič]
Pregled in analiza politik, ki določajo položaj slovenščine nasproti angleščini in drugim tujim jezikom v visokem šolstvu in znanosti. Elaborat po naročilu Sektorja za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo. Neobjavljen rokopis. [s F. Marušičem]
2009
A VP-internal/Resultative Analysis of 4 “VP-External” Uses of Slavic Verbal Prefixes. PhD thesis, University of Ottawa.
Dual Source for Indefinite Pronoun-Adjective Combinations. In A. Schardl et al. (eds.) NELS 38: Proceedings of the 38th Annual Meeting of the North East Linguistic Society. Volume Two. Amherst, Mass.: GSLA. 135-148. [with F. Marušič]
On Clitic Doubling in Gorica Slovenian. In S. Franks & V. Chidambaram (eds.) Festschrift for Wayles Browne. Slavica Publishers. 281-295. [with F. Marušič]
Nekaj misli o jeziku slovenističnih objav. V M. Stabej (ur.) Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 245-250. [s F. Marušičem]
Jezikovno svetovanje, praksa in ideali. V M. Stabej (ur.) Infrastruktura slovenščine in slovenistike (Obdobja 28). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 449-456. (Daljša, predobjavna verzija) [s F. Marušičem]
Tujejezična imena lokalov, obratov, poslovnih prostorov ter stališča Slovenije do njih. Elaborat po naročilu Sektorja za slovenski jezik, Ministrstvo za kuluro. Neobjavljen rokopis. [with F. Marušič]
2008
Affix/Word Variation of Syntactically Parallel Structures and Distributed Morphology. In Y.-S. Kim (ed.) Minimalist Explorations of the Syntax-Lexicon Interface (Proceedings of the 10th Seoul International Conference on Generative Grammar). Seoul: Hankuk Publishing Co. 263-282. [with F. Marušič]
Studies in Formal Slavic Linguistics. (Contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5, held at the University of Nova Gorica, Deceber 1-3, 2006). Frankfurt am Main: Peter Lang.  [ed., with F. Marušič]      volume draft
Depictive Secondary Predication with no PRO. In G. Zybatow et al. (eds.) Formal Description of Slavic Languages: The Fifth Conference, Leipzig 2003. Frankfurt am Main: Peter Lang. 423-434. [with F. Marušič & T. Marvin]
2007
On the Adjectival Definite Article in Slovenian. Pismo (časopis za jezik i književnost) 5/1: 102-124. [with F. Marušič]
O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična revija 55/1-2: 223-247. [s F. Marušičem]
Lahkotnost objav v lokalnih revijah (O vrednotenju znanstvenih objav v humanistiki). Dnevnikov objektiv (10.11.2007). 22-23. [s F. Marušičem]
2006
On the complement of the intensional transitive want. Stony Brook Occasional Papers in Linguistics (Intensionality and Sentential Complementation, ed. by T. Kawamura, Y. Suh & R. Larson) 1: 128-151. [with F. Marušič]
On the intensional feel-like construction in Slovenian: A case of a phonologically null verb. Natural Language and Linguistic Theory 24/4: 1093-1159. [with F. Marušič]
Review of “Sprachtypologie und Universalienforschung. Language Typology and Universals. Focus on: Slovenian from a typological perspective. Volume 56 (2003) Issue 3, ed. by Janez Orešnik & Donald D. Reindl.” Journal of Slavic Linguistics 14/1: 359-396. [with F. Marušič]
The ‘Definite Article’ ta in Colloquial Slovenian. In J. Lavine et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 14. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 189-204. [with F. Marušič]
2005
Slovenian inceptive prefix za-: a VP-internal P. In C. Gurski (ed.) Proceedings of the 2005 Canadian Linguistics Association Annual Conference. 1-12.
On phonologically null lexical verbs: go and beyond. In S. Blaho et al. (eds.) Proceedings from ConSOLE XIII. Leiden: Sole. 231-248. [with F. Marušič]
Slavic Prefixes as State Morphemes: From State to Change-of-State and Perfectivity. In W. U. Dressler et al. (eds.) Morphology and its Demarcations. (Current Issues in Linguistic Theory 264). Amsterdam: Benjamins. 277-292.
2004
A Reanalysis of the Slovenian Dative-Reflexive Construction. In O. Arnaudova et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 12. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 293-311. [with F. Marušič]
2003
Depictive Secondary Predication in Slovenian. In W. Browne et al. (eds.) Formal Approaches to Slavic Linguistics 11. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 373-392. [with F. Marušič & T. Marvin]
2002
Secondary Predication in Control Sentences. Snippets: A journal of technical notes in natural language syntax and semantics 6: 10-11. [with F. Marušič & T. Marvin]
The Role of Verbal Prefixes in Slavic: Evidence from Slovenian Locative Denominal Verbs. MA thesis, University of Ottawa.
2001
ŠUSS 1998-2000. Študentska založba: Ljubljana. [ur., s F. Marušičem]
2000
Jezikovnosvetovalna služba kot vzdrževalec jezikovnega prestiža ter nujen pripomoček pri jezikovnem načrtovanju. V I. Štrukelj (ur.) Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Zbornik prispevkov s 3. kongresa Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 269-279. [s F. Marušičem]
Language Issues in an Emerging Expanded European Union. In E. Banus (ed.) Proceedings of the Vth Conference 'European Culture'. Pamplona: Universidad de Navarra. 295-307. [with F. Marušič]
1999
Language Issues in an Expanded EU – A Case Study of Slovenia. Culturelink 27: 153-166. [with F. Marušič]
1998
Slovenci in slovenščina v EU. V I. Štrukelj (ur.) Jezik za danes in jutri. Zbornik prispevkov z 2. kongresa Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije. 34-45. [s F. Marušičem]