CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

543.427.2(075.8)

ARČON, Iztok
   X-ray absorption spectroscopy [Elektronski vir] / Iztok Arčon. -
El. besedilni podatki. - Nova Gorica : samozal., 2006

Način dostopa (URL): http://www.p-ng.si/~arcon/xas/title-page.html.
- Opis temelji na verziji z dne 6.7.2006

ISBN 961-245-154-0

22759347
2

 

 

 

 

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Last change: 07-Jul-2006